گروه‌های جشنواره

داستان هویت کودک
داستان شایستگی کودک
داستان آموزشی کودک
داستان هویت نوجوان
شعر
مستندنگاری
مطالعات تاریخی
علوم کاربردی
کمک آموزشی
علوم تربیتی- روان‌شناسی
فرهنگی- اجتماعی
تصویرگری
تفکر و سبک زندگی
مطالعات دینی